Για την Stamatiadis Lifts η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας μέσα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και απαιτητικό τεχνολογικό περιβάλλον επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση ενός συστήματος  αξιών, αρχών, προτύπων και μεθόδων δράσης που εξασφαλίζεται με τα εξής:

  • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 σε κάθε στάδιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

  • Βεβαίωση Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

  • Σήμανση CE σε όλα τα προϊόντα, η οποία συμβολίζει τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις που ισχύουν για κάθε προϊόν, επιβάλλονται στους κατασκευαστές και αφορούν τόσο στην ποιότητα τους προϊόντος, όσο και στην ασφάλεια που παρέχουν στον τελικό χρήστη.

  • Πιστοποίηση εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΕ και των προτύπων EN81.1 & EN81.2 και αφορά την καλή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων.

  • Πιστοποιημένα συνεργεία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

  • Τήρηση και εφαρμογή των εκάστοτε νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

  • Εγγύηση 10 ετών στα μηχανικά μέρη των ανελκυστήρων και 2 έτη στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

  • Πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και βελτιστοποίηση της απόδοσής του μέσα από τη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, σε νέα καινοτόμα προϊόντα.