Μελέτη & Σχεδιασμός

Η σωστή και άρτια τεχνική μελέτη κάθε έργου καθορίζει την επιτυχία του και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του. Η εταιρία Stamatiadis Lifts, πλαισιωμένη από  έμπειρους μηχανικούς, εκπονεί μελέτες και σχέδια μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά τα οποία τηρούνται πιστά σε κάθε στάδιο του έργου ώστε να διασφαλίζεται τόσο η αρτιότητα της εγκατάστασης όσο και η προσβασιμότητα στον ανελκυστήρα


Εγκατάσταση

Η εταιρία Stamatiadis Lifts με τη μακρόχρονη εμπειρία της, τα εξειδικευμένα στελέχη της και τον σύγχρονο εξοπλισμό της αποτελεί εγγύηση για την άρτια ολοκλήρωση κάθε εγκατάστασης. Σε κάθε εγκατάσταση προηγείται, σε συνεργασία πάντα με τον πελάτη, αποτύπωση των επιμέρους χαρακτηριστικών του ανελκυστήρα ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του και οι αισθητικές του προτιμήσεις. Στον εκθεσιακό χώρο της εταιρίας μας οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πολλών σχεδίων τον ιδανικό για αυτούς θάλαμο, εξωτερικές θύρες και κομβιοδόχους ή να εμπνευστούν και να σχεδιάσουν με τον σύμβουλό τους ένα προϊόν αποκλειστικά για αυτούς. Ο χρόνος παράδοσης κάθε έργου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις στάσεις του ανελκυστήρα, ωστόσο δεν ξεπερνά τις είκοσι (20) ημέρες, εφόσον υπάρχει ηλεκτροδότηση έστω και προσωρινή.


Συντήρηση

Η συντήρηση για όλους τους ανελκυστήρες είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο ( ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) Τα πιστοποιημένα συνεργεία της εταιρίας μας πραγματοποιούν τις τακτικές συντηρήσεις των ανελκυστήρων ακολουθώντας ένα πρωτόκολλο εργασιών και ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων με την πρόληψη βλαβών, επιβράδυνσης φθορών και επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής τους.


Τεχνική υποστήριξη

Η εταιρία μας στο κόστος συντήρησης των ανελκυστήρων εκτός από τη μηνιαία τακτική επίσκεψη συμπεριλαμβάνει την ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε περίπτωση ατυχήματος από τη λειτουργία του ανελκυστήρα και την 24ωρη ανταπόκριση των τεχνικών της καθ’ όλη την διάρκεια του έτους σε περίπτωση ξαφνικής βλάβης.
Για τις περιπτώσεις που τα πιστοποιημένα συνεργεία της εταιρίας μας κατά τη διάρκεια συντήρησης ή επισκευής μιας βλάβης κάποιου ανελκυστήρα εντοπίσουν δυσλειτουργίες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών, η εταιρία αναλαμβάνει, σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες, την επισκευή του ανελκυστήρα με την αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων ή μηχανισμών από νέα – τελευταίας τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας έτσι την μέγιστη διάρκεια ζωής του ανελκυστήρα. Όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιεί η εταιρία μας στις επισκευές της είναι πιστοποιημένα, φέρουν σήμανση CE και έχουν εγγύηση 2 ετών.


Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση ενός έργου υποβάλλεται από την εταιρία Stamatiadis Lifts τεχνικός φάκελος σε αναγνωρισμένο/κοινοποιημένο φορέα ελέγχου για την πιστοποίηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/16/ΕΚ, ενώ παράλληλα στα νέα έργα ο φάκελος κατατίθεται και στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για την παροχή άδειας λειτουργίας του. Η άδεια και η πιστοποίηση του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο για όλους τους ανελκυστήρες. Ο ανελκυστήρας υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους κάθε 1 έως 6 χρόνια, ανάλογα με το είδος του κτιρίου ώστε να ανανεώνεται η ισχύς της πιστοποίησής του.


Ανακαίνιση

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ ΦΕΚ 2604/Β/2008) οι αναβαθμίσεις όλων των υφιστάμενων/παλαιών ανελκυστήρων, που εγκαταστάθηκαν πριν το 1999 με τους παλιούς κανονισμούς ασφαλείας, είναι υποχρεωτικές ώστε να προσαρμοστούν στο επίπεδο ασφάλειας, ενέργειας και απόδοσης των νέων ανελκυστήρων. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου εντός των προθεσμιών που ορίζονται, επιφέρει κυρώσεις (πρόστιμα) στις διαχειριστικές επιτροπές και στους υπεύθυνους συντηρητές, τα ποσά των οποίων είναι πολλές φορές υψηλότερα από αυτά των αναβαθμίσεων, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται η λειτουργία των ανελκυστήρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων προηγείται έλεγχος από κοινοποιημένο φορέα που υποδεικνύει τον βαθμό της αναβάθμισης. Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης ο κοινοποιημένος φορέας επανέρχεται κι αφού διαπιστώσει την συμμόρφωση στις υποδείξεις του, εκδίδει την πιστοποίηση του ανελκυστήρα.