Διασφάλιση ποιότητας

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 σε όλα τα στάδια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

ISO 14001

ISO 14001:2015

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015 σε όλα τα στάδια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

ISO 14001

ISO 45001:2018

Η Εταιρία Stamatiadis Lifts έχει καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

Βεβαίωση ΥΑ οικ/1348/2004 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Βεβαίωση εφαρμογής αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004.

Συμμόρφωση με το πρότυπο CE

Σήμανση CE σε όλα τα προϊόντα, η οποία συμβολίζει τη συμμόρφωση στις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις που ισχύουν για κάθε προϊόν, όπως έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία.

Εσωτερικές διαδικασίες ποιότητας

  • 24/7 τεχνική υποστήριξη από πιστοποιημένα και εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία.
  • Πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και βελτιστοποίηση της απόδοσής του μέσα από τη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα.
  • Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα πελατών και συνεργατών μας, πάντα με υπευθυνότητα και ευγένεια και με γνώμονα την ασφάλεια και τις εκάστοτε ανάγκες.
  • Τήρηση και εφαρμογή των εκάστοτε νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
  • Άρτια καθοδήγηση για την ορθή χρήση των προϊόντων μας.

Πιστοποίηση εγκαταστάσεων

Πιστοποίηση εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΕ όπως αυτή προσαρμόστηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Φ.Ε.Κ. 1047/13.4.2016. Εφαρμογή των προτύπων EN 81-20 & EN 81-50 που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο υδραυλικών και ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων και των επιμέρους εξαρτημάτων τους.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

  • Εγγύηση ορθής λειτουργίας 10 ετών στα μηχανικά μέρη των ανελκυστήρων.
  • Εγγύηση ορθής λειτουργίας 2 ετών στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο